Fórvertskontrakt

Det hender jeg inngår kontrakt om å sette ut en rotte på fór i stedet for å selge den på vanlig vis. Kontrakten min har hentet inspirasjon fra NKK's fórvertskontrakt, men siden rotter har litt annen livslengde og forventet kullstørrelse og innkjøpspris er det mange detaljer som er annerledes. Dessuten har jeg tatt med detaljer jeg vet har vært et tema ved andre fórvertsforhold. Man kan aldri få med allt, men kan en ekstra setning hindre en krangel i ettertid er den verdt papirbruken.

Det er ikke en ordning som passer for alle. Den passer best for en rotteeier som kunne tenkt seg å få etterkommere etter rotten sin hvis den ble vurdert som godt avlsmateriale, men ikke har lyst på arbeidet med å finne partner/ale opp kull/følge opp ungene på egenhånd. Hvis du ikke vet at dette er deg bør du heller kjøpe enn å bli fórvert. Siden rottene jeg plasserer på fór skal vurderes for avl ønsker jeg at den som passer rotten til daglig skal ha mer kunnskap om sykdom og gemytt enn en nybegynner! Fórvert må i alle fall bo nær nok til at vi lett kan ha kontakt i forbindelse med parring og vurdering, og helst bare ha rotter av ett kjønn.

Fordi jeg alltid risikerer at fórverten velger å returnere en rotte fram til eierskiftet skriver jeg heller ikke fórkontrakt på flere unger enn jeg vet jeg har muligheten til å ta tilbake.


Fórvertsavtale mellom [fórvert] (fórvert) og [oppdretter] (oppdretter)

Avtalen gjelder
Rottens navn:
Fødselsdato:Kjønn:
Utseende/betegnelse
Rottens navn:
Fødselsdato:Kjønn:
Utseende/betegnelse

Hensikt
Hensikten med kontrakten er å beskrive eierforhold, rettigheter og plikter hos oppdretter og fórvert gjennom hele rottas liv.

Eierforhold
Rotten(e) eies av oppdretter men oppfostres hos fórvert. Så lenge rotten(e) er oppdretters eiendom kan ikke fórverten parre, gi fra seg eller selge rotten(e). Fórvert kan heller ikke avlive eller ødelegge reproduksjonsevnen rotten(e) uten samtykke fra oppdretter. Dette er ikke til hinder for at rotten(e) kan avlives av dyervernmessige hensyn, men annet enn i akuttsituasjoner skal oppdretter varsles på forhånd og gis anledning til å overta rotten.

Rotten(e) overlates vederlagsfritt til fórvert ______________________(ddmmyyyy). Sammen med rottene følger en liten fórpose, og en CD med bilder, stamtavle, tilbakemeldelsesskjema, kopi av "Informasjon før kontraktinngåelse", og Mattilsynets brosjyre for hold av tamrotte. I tillegg medfølger fórvertens utgave av fórvertskontrakten.

Når betingelsene i kontrakten er oppfylt, overføres eierskapet fra oppdretter til fórvert.

Standard for rottehold
Rotten(e) skal holdes i henhold til standarden i Mattilsynets brosjyre eller bedre.

Utgifter
Mens rottene oppfostres av fórvert står forverten for utgifter i forbindelse med rotteholdet, inkludert veterinærregninger. Oppdretter har imidlertid ansvaret for veterinærutgifter på rottene tilknyttet testing og drektighet.*

Tilbakemelding
Fórvert skal sende ferdig utfyllt tilbakemeldelsesskjema når rotten(e) er 2 måneder, 6 måneder og så hver 6. måned. Fórvert forplikter seg til å å gi fortløpende tilbakemeldinger av betydning for avl til oppdretter om rottene og de av deres eventuelle etterkom som blir valgt, både før og etter at eierskapet er overført. Med tilbakemeldinger av betydning for avl menes opplysninger om gemytt, sykdom, videre avl og død.

Oppdretter skal sende kullrapporter for søsken av rotten(e) i fóravtalen og eventuelle unger etter rotten(e) i fóravtalen.

Partene er pliktige til å snarest mulig underrette hverandre om forhold som har betydning for rottenes ve og vel.

Oppdretters observasjonsrett
Oppdretter har rett til å observere rottene for å vurdere dem for avl. Hunner kan vurderes den måneden de fyller fire eller fem måneder etter nærmere avtale. Hanner kan vurderes fra den måneden de fyller syv til 11 måneder etter nærmere avtale. Vurderingen innebærer helse- og gemyttsjekk, og kan medføre at oppdretter må få låne rotten(e) i en uke.

Oppdretters parringsrett
Oppdretter har rett til å parre rotten(e) fra og med 6/12 måneder og opp til 10/16 måneder (hunner/hanner). Innenfor denne tidsrammen kan oppdretter produsere ett kull pr. rotte dersom det blir minst seks leveringsklare unger, men to kull hvis det første kullet gir mindre enn seks leveringsklare unger.
Siste parringsdato(er) i regi av oppdretter:

Overføring av eierskap
Dersom rottene brukes i avl, overføres eierskapet til fórvert når avlsforpliktelsene er utført. Det vil si senest når ungene er leveringsklare for hunrotter(e), eller når det er åpenbart at siste parring innen fristen ikke gav resultat.
Dersom oppdretter ikke ønsker å bruke rotten(e) i avl overføres eierskapet til fórvert, tidligst ved 6 og 12 måneder, og senest dagen etter siste mulige parring i regi av oppdretter i følge avtalen.
Eierskapet overføres automatisk til fórvert dersom oppdretter dør eller blir for syk til å kunne fortsette med rottehold.

Tidsfrister for testing/bruk
Oppdretter skal gi fórvert godt varsel på testing/bruk av rotten(e). Det vil si minimum 6 uker før hvis skolens ferier berøres, og ellers minimum 2 uker før.

Vederlag for kull
Dersom det blir kull etter parring har fórvert rett til å velge inntil to unger fra kull med minst seks leveringsklare unger, og inntil én fra kull med minst tre leveringsklare unger. Hvis fórvert ikke ønsker unger fra et kull med minst tre leveringsklare unger kan fórvert i stedet få utbetalt parringsvederlag tilsvarende salgspris for én unge. Fórvert velger unge(r) rett etter at oppdretteren(e) har valgt. Hvis oppdretteren(e) skal ha mer enn én unge hver får fórvert velge sin første før oppdretteren(e) velger sin andre. Dersom fórvert ønsker fler enn to unger fra kullet stiller fórvert på lik linje med andre kjøpere.

Ved parring
Oppdretter henter hunrotte(r) til parring og holder hunnen(e) hos seg til ungene er leveringsklare. Hunrotte(r) og eventuelle unger som vederlag hentes av fórvert.
Fórvert tar imot hunrotte(r) til parring og holder hunnen(e) hos seg til drektighet er sannsynlig. Hunnen(e) hentes av oppdretter eller oppdretters representant.

Det skal praktiseres karantene i rottehjemmet i forbindelse med parring, drektighet og fram til ungene er 5 uker gamle, eller, ved utbrudd av smittsom sykdom/parasitter, så lenge veterinæren krever. Det betyr at fra rotten er sendt avgårde til parring eller parret skal hunnen kun komme i kontakt med rotter som allerede stod hos forvert og oppdretter på parringstidspunktet.

Flytting
Dersom den ene av partene flytter før eiendomsretten til rotten(e) er overført fra oppdretter til fórvert, og flyttingen innebærer vesentlig ulempe, må den som flytter stå for henting og bringing av rotten(e) eller kompansere for økte reiseutgifter. Det er den som ikke flytter som bestemmer hva som er "vesentlig ulempe" og om kompensasjon er akutelt. Kompensasjon består av dekning av ordinære reiseutgifter etter kvittering for biletter, eller event. kilometergodtgjørelse i henhold til statens regulativ samt bompenger/parkeringsavgift mot kvittering.

Forpliktelser som fortsetter etter at eierskap er overført
Obduksjon
Når rotten(e) dør skal de(n) obduseres for oppdretters regning dersom veterinær ikke kan skrive en attest på dødsårsak uten obduksjon. Oppdretter betaler for attest og har rett til kopi av denne. Dette gjelder også etter at eierskapet er overført til fórvert. Rotter som skal obduseres etter dødsfall/nødavlivning hjemme må leveres til veterinær senest første arbeidsdag etter dødsfallet og oppverares i kjøleskap fram til de skal leveres.

Tilbakemeldinger
som beskrevet over

Oppsigelse av avtalen
Oppdretter kan ikke ensidig si opp avtalen før eierskifte uten saklig grunn.
Saklig grunn for at oppdretter kan si opp avtalen før eierskiftet er at

Bevisbyrden ligger hos oppdretter. Så lenge oppdretter er eier kan oppdretter imidlertid kreve at rotten(e) undersøkes av veterinær for oppdretters regning.

Etter at eierforholdet er overført til fórvert er det bare avtale om gjensidig informasjonsplikt som kan sies opp. Denne delen av avtalen kan ikke sies opp ensidig av noen av partene uten saklig grunn. Hvis den ene parten misligholder sin del av informasjonsplikten og ikke ettersender informasjon på forespørsel, eller ikke betaler økonomiske forpliktelser kan den andre parten imidlertid varsle om at informasjon/refusjon av utgifter holdes tilbake inntil den første parten oppfyller sine forpliktelser.

Ved oppsigelse av avtalen før eierskap er overført
Ved oppsigelse av avtalen før eierskap er overført skal fórvert returnere rotten(e) til oppdretter så raskt som mulig og senest innen en uke. Dersom oppdretter ikke har mulighet for å ta imot rotten(e) på så kort varsel skal det avtales levering innen 2/6 uker (som ved testing/parring). Fram til overlevering er fórvert ansvarlig for daglig stell av rotta, men oppdretter er ansvarlig for nødvendige veterinærutgifter. Oppdretter kan bestemme at rotten(e) i stedet overleveres oppdretters representant. Hvis dette innebærer lenger reisevei for fórvert kan fórvert kreve merutgifter dekket som under "Flytting".

Dersom rotten(e) blir uplanlagt parret mens i fórvertens varetekt er kullet/kullene fórvertens ansvar, men oppdretter har anledning til å reservere inntil to unger fra UPS-kullet vederlagsfritt. Oppdretter kan også velge å la fórvert beholde foreldren(e). Dersom oppdretter ønsker foreldren(e) i retur skal fórvert overlate rotten(e) til oppdretter så snart som mulig. Rotte(r) av hankjønn overlates straks. Rotte(r) av hunkjønn overlates så fort det er klart at hun/de ikke er drektige, eller så snart kullet er klart til å forlate moren.

* Veterinærutgifter i forbindelse med testing kan for eksempel være generell helsesjekk eller skader etter introduksjonsforsøk, veterinærutgifter ved drektighet kan for eksempel være uforutsett midd/luskeur på flokken dersom det blir nødvendig, skader i forbindelse med parring eller akutthjelp til hunnen ved komplikasjoner.

FórvertOppdretter
underskrift, datounderskrift, dato
e-poste-post
telefontelefon
adresseadresse


Matmor original 2011.09.21
sist endret: -
Adressen til hovedsiden er: matmor.info