Kontraktsforslag ved kjøp av tamrotte(r)

Kontraktsforslaget gjelder for kjøp og salg av tamrotte mellom private. Aktuelle lover er Kjøpsloven, Avtaleloven og Dyrevernloven.


Informasjon før kontraktsinngåelse

Kjøpere må signere på at informasjonen er lest og forstått før kontrakten kan inngås.

Å kjøpe et levende dyr handler ikke bare om kjøpers og selgers rettigheter. Dyret har også rettigheter i følge Dyrevernloven. Med i disse rettighetene hører

Rettighetene er videre spesifisert i loven.
For å hjelpe deg i gang med godt rottestell, legger jeg ved Norsk Tamrotte Forenings borsjyre om rottehold til ferske rotteeiere. Ved salg av rotte fra dyrebutikk er selger pålagt å legge ved skriftlig informasjon om dyreartens mentale og fysiske behov, krav til levemiljø og stell. Pålegget gjelder ikke ved privat salg, men brosjyren er ikke mindre nyttig av den grunn!

I følge Dyrevernlovens §5 er det forbudt å avle på egenskaper som fører til lidelse eller funksjonstap hos dyr eller avkom. De fleste dyrevenner tolker dette forbudet strengt. Det betyr at vi avstår fra avl også ved begrunnet mistanke om helse- og adferdsproblemer. Slikt planlagt avlsarbeid kommer ikke bare dyrene, men også kundene til gode. Som oppdretter er jeg da helt avhengig av tilbakemelding fra kundene om rottens fysiske utvikling, helse og oppførsel. Derfor er det lagt inn en klausul i kjøpekontrakten om informasjon. Jeg gjør krav på informasjon fra deg som har betydning for videre avl på rottens slektninger. Dersom du oppfyller din del av informasjonsplikten, har du krav på tilsvarende informasjon om rottas foreldre og søsken, så langt det lar seg oppfylle, samt mine råd og anbefalinger ved eventuelle sykdomstilfeller og avlsplaner. Skulle du av en eller annen grunn få problemer med å beholde rotten - ta kontakt! Det er mulig at jeg kan hjelpe til med omplassering. Uansett vil jeg gjerne utveksle kontaktinformasjon med en ny eier og gi samme tilbud til denne.

Personvern
De aller fleste rottekjøpere synes det er hyggelig å vite hvor andre rotter fra kullet befinner seg, og svarer gjerne på spørsmål om andre om rottene til andre. Jeg gir imidlertid ikke fra meg e-postadresser eller personopplysninger om kunder uten at kunden selv har gitt tillatelse til det, eller at du allerede har gjort dem offentlig kjent i forbindelse med at du eier rotten. Hvis du for eksempel fortelle om rotten på et åpent forum eller hjemmesidene dine kan jeg likevel fritt lenke fra mine hjemmesider til innlegget/hjemmesiden via kullsiden, og bruke forum-nicket ditt eller hjemmesideadressen på kullsidene for å identifisere deg. Du kan også gi meg tillatelse til å gi fra meg kontaktopplysninger under forskjellige omstendigheter. Tillatelsen kan trekkes tilbake senere, men kan nødvendigvis ikke få tilbakevirkende kraft.

Jeg gir tillatelse til videreformidling av kontaktopplysninger i form av: (hak av det du gir tillatelse til)
OpplysningerPå hjemmesideTil eiere av kullsøskenTil andre med berettighet interesse for slektenRottedatabase
Forum-nick    
Hjemmeside    
Fullt navn     
Tlf.   
e-postadresse   

Hvis du har krysset av for forum-nick og/eller hjemmeside:
NickForumHjemmeside

Lest og forstått:

(sign., dato)


Kjøpskontrakt for tamrotte

Kontrakten inngås mellom
Selger Kjøper
Navn Navn
Adresse Adresse
Telefonnr. Telefonnr.
e-postadresse e-postadresse

Kontrakten gjelder salg av tamrotte (Rattus norwegicus) med stamtavle, heretter kalt "varen":
Rottens navn:
Fødselsdato:
Utseende/betegnelse:
Stamtavlen følger på eget ark, se vedlegg 1.

Salgssummen er kr._____________.

Overføring av betaling og vare
Tidspunkt for overlevering av varen: (yyyy.mm.dd)
Kunden undertegner kontrakt, betaler kontant og henter varen hos selger (J/N)
Kunden undertegner kontrakt på forhånd. Varen hentes av kundens representant hos selger mot kontant betaling. (J/N)
Kunden undertegner kontrakt på forhånd. Varen leveres kunden eller dennes representant mot kontant betaling på avtalt adresse (ikke selgers) (J/N)

Hvis aktuellt:
Navn og kontaktinfo på kundens representant (minimum navn og tlf.)
Leveringsadresse når forskjellig fra selgers adresse (gateadresse)

Kjente feil og/eller mangler ved rotten (adferd, sykdom, handicap, arvelige problemer)

Gjensidig avtale om informasjon angående rotte og kullsøsken/foreldre
Jevnlige rapporter Ved 2måneders alder samt hver 6. levemåned så lege rotten lever,
Vekt, eventuell sykdom i perioden, gemytt
Død, sykdom eller skade som krever veterinærtilsyn Snarest mulig
Adferdsproblemer Snarest mulig
Videresalg, omplassering, avlivning Fortrinnsvis før, ellers snarest mulig etter at det har funnet sted.
Dersom selger ikke eier rottens far sendes informasjonen i kopi til eier av faren.

Vedlegg: 1
1) Stamtavle

Underskrift selger Underskrift kjøper
(sted, dato, sign.) (sted, dato, sign.)