Lus- og midd-midler til rotte

av Matmor i samarbeid med NTF og prof. Nils Søli ved Norges Veterinærhøgskole

Artikkel som publiseres i tre deler. Først del stod på trykk i Gnag april 2010 (med noen trykkleif som er rettet her...). Grunnen til at hele artikkele publiseres her før alle delene er trykket i Gnag, er at et ekstrakt av funnne er antatt for publisering i Norsk Veterinærtidsskrift. Ekstraktet henviser til den fullstendige undersøkelsen.


Bakgrunn

I perioden april 2004 t.o.m. april 2009 meldte 7 forskjellige brukere på NTF’s forum om bivirkninger av lus- og midd-midler. Tre av tilfellene endte med ett eller flere dødsfall, og to av dem skjedde etter sannsynlige tegn på forgiftning med langvarige kramper, koordinasjons- og balanseproblemer. I det tredje tilfellet ble symptomer ikke observert, men en ung rotte ble funnet død i buret morgenen etter behandling. Den døde rotten var på forhånd svekket av lusangrepet. Det kom også meldinger om luse- og middbehandling uten effekt.

I en tidligere undersøkelse for NTF1) ble lus- og middangrep oppgitt som den hyppigste årsaken til at rotteeiere søkte veterinærtjenester. På bakgrunn av de alvorlige bivirkningene ble brukere av NTF’s forum, Råttforum i Sverige og Tamrotten i Danmark ble bedt om å besvare et nettbasert, anonymt skjema med spørsmål om lus- og middmidler. Skjemaet som ble brukt kan sees på http://matmor.info.usoek2.htm.
Hensikten med undersøkelsen var å kartlegge

siden ingen luse- og midd-midler har markedsføringstillatelse til bruk til rotte. Ønsket på sikt er naturligvis å komme fram til doseringer som fører til tryggere bruk.

Resultater

I løpet av en måned kom det inn 25 besvarelser som representerte mer enn 368 gitte rottekurer. Antallet er noe usikkert: ”mer enn” fordi antall rottekurer bl.a. ble oppgitt som ”mer enn...”. Ut fra hvor mange rotter som var blitt friske, og hvor mange rotter hvor kuren ble rapportert ikke å virke, var det ”mer enn” 395 kurer. Noen av bidragsyterene har hatt problemer med begrepet ”rottekur”, selv om det var forklart med regneeksempel på skjemaet.

Ni av 25 bidrag inneholdt opplysninger om bivirkninger, 2 om manglende effekt.

Tabell 1: Fordeling av veterinærmidlene i spørreundersøkelsen
VeterinærmiddelTotalBivirkninger Manglende effekt
SvarR-kurer% R-kurerSvarRotter
Advantage321 (47)5,7 (11,9)
[5,3 (11,8)]
2>2-
Advocate1123,2
[3,0]
0--
Frontline6>18048,9
[45,5]
3Ikke oppg.1
Ivomec426 (27)7
[6,8]
2>2-
Stronghold11129
[>130]
35
[33]
221
Veterinærmidlene var Advantage påflekkingsvæske, Advocate påflekkingsvæske til katt, Frontline påflekkingsvæske og spray, Ivomec injeksjon, mikstur og oralpasta, Stronghold påflekkingsvæske 120 og 60 mg/ml. Prosentandel er beregnet fra 368 [og 395], se tekst i avsnittet over for hvorfor det er oppgitt to tall.

To av besvarelsene i undersøkelsen stod for (>) 150 rotter. Begge besvarelsene gjalt Frontline.

Det finnes ikke offisielt anbefalte doseringer for lus- og midd-midler til rotte. Bruk av virkestoffene fipronil, ivermectin, selamectin og permethrin til rotte for å bekjempe lus eller midd er likevel beskrevet i vitenskaplig litteratur. Når det gjelder permethrin kan bruken imidlertid ikke sammenliknes med Exspot. Exspot har ganske sikkert betydelig endret opptak i forhold til pudder på grunn av forskjeller mellom legemiddelformuleringene. For de andre midlene er sammenlikning mulig. Imidacloprid til rotte mot lus eller midd har vi ikke funnet omtalt i vitenskaplig litteratur. Anbefalingen stammer fra Florida Rat and Mouse Club of America i samarbeid med veterinær.

Tabell 2: Faktisk og anbefalt doseing
Vet.middelRegistrert brukAnbefaling
DoseringDoseringKilde
Advantage
påflekkingsv.100 mg/ml
1 dr./500 g rotte 1 dr/450 g rotte, ½ dr til små rotter u. 4 mnd. 2
Advocate
påflekkingsv. 100 mg/ml + 10 mg/ml
1 dr./500 g rotte 1 dr/450 g rotte, ½ dr til små rotter u. 4 mnd (tilsvarende Advantage) -
Exspot*
påflekkingsv. 744 mg/ml
0,06 ml voksne hunner
1-2 dråper unger
--
Frontline
påflekkingsv. 100mg/ml
2 dr./200 g rotte 1 dr/voksen rotte styrke ikke oppgitt, men trolig påflekkingsvæsken 9
Frontline
spray 2,5 mg/ml
1 spray (0,5 ml) /250 g eller 500 g rotte
Ikke oppgitt
1 spray/rotte 5
Ivomec
inj. 10 mg/ml
Ikke oppgitt 100-200 µg/lb oralt, subcutant, eller på hud / på hud: 1 dr. av oppløsning m. 10 mg/ml inj. væske fortynnet 1+99 i 50% vann 50% propylenglykol eller 200-400 µg/kg oralt, SC eller eller bak øret etter fortynning 1+9 med propylenglykol 2, 3, 8
Ivomec pasta hest 0,5ml/250g (1 tilfelle), ellers ikke oppgitt pr. 450 g rotte: Mengde tilsv. kokt riskorn
< 450 g rotte: tilsv. ½ kokt riskorn
2
Ivomec mikstur 0,8 mg/ml sau Ikke oppgitt oralt: 0,125 ml/500g
på hud: 0,250 ml/500g
i drikkevann : 8 mg/L 1 døgn
2,3
Stronghold
påflekkingsv. 60 mg/ml
(dose 120 mg omregnet til 60 mg)
1 dr./100 g rotte
2 dr./500 g rotte
(6 bidrag med dosering pr. vekt ikke oppgitt)
1 dr./100 g rotte
1 dr. pr. rotte
2,4,6

*Exspot er ikke omtalt i spørreundersøkelsen, kun på NTF’s forum. Dosering som har resultert i kramper eller død er markert med fet skrift.

Del 1 (forrige nummer av Gnag) handlet om rapporterte doseringer. Del 2 handler om rapporterte behandlingsintervaller, bivirkninger og dosering til rotteunger/drektige eller ammende rotter.

I følge undersøkelsen kunne kuren bestå av én behandling med Frontline, Ivomec og Stronghold. De to luse- og midd-midlene hvor det ble rapportert manglende effekt (ett rapportert tilfelle for hvert middel) i undersøkelsen var Frontline og Stronghold. På NTF’s forum gjalt manglende effekt Ivomec. I alle disse tilfellene ble midlene gitt antall ganger som var anbefalt.

Tabell 3: Gjentagelse og intervall
Vet.middelI flg. undersøkelseAnbefalning
Antall gangerIntervallAntall gangerIntervallKilde
Advantage221 d1 til flere-/302,7*
Advocate2-321 d1 til flere-/307*
Exspot?(1)?1 til flere-/7-30 d7*
Frontline1-2-/14 d1 til flere-/28 d5, 7*
Ivomec1-3-/10 d37-14 d2, 3, 8
Stronghold1-310-21 d2 til flere14-30 d2, 4, 6
*7 gjelder hund og katt. Advantage og Advocate oppgis å beskytte mot re-infeksjon (lopper) hos hund og katt i 3-4 uker. Behandlingsintervallet hos hund og katt er satt til 30 dager ved behov. Frontline oppgis å beskytte mot ektoparasitter (hund og katt) i 4 uker.

Den manglende effekten av Frontline gjalt spray, ikke påflekkingsvæske. Det er mulig at doseringen av sprayen faktisk er for lav i forhold til nødvendig dosering for å drepe lus og midd på store rotter, se mg/m2 i tabell 3. Det er trolig konsentrasjonen av legemiddel i hudfett som dreper utøy, ikke dose i mg/kg. (Kvadratmeter dyr er regnet ut etter Meehs formel.)

Tabell 4: Dosering av fipronil 1 spray pr. rotte
SprayRotte, mg/kgRotte, mg/m2SprayHund, mg/kgHund, mg/m2
100 g rotte12,565,710 kg hund7,5-15161-322
500 g rotte2,522,760 kg hund7,5-15293-585

Bivirkningene
Ingen av deltagerene i undersøkelsen brukte ”annet”-kategorien for bivirkninger. De rapporterte bivirkningene stemmer stort sett godt overens med bivirkninger sett hos rotter under toksikologisk testing, men f.eks. diarré er ikke observert. Til gjengjeld er det sett flere tilfeller av neselyder. Om dette skyldes stress hos rottene, nedsatt immunforsvar eller økt sekresjon er umulig å vite.

Spørreundersøkelsen avdekket ikke dødsfall, men søk på NTF’s forum viste at to av de tre tilfellene med dødelig utgang kunne knyttes til overdosering i forhold til enten anbefaling fra vitenskaplig litteratur, eller i forhold til dosering pr. vekt hos hund og katt. I det tredje tilfellet (Ivomec injeksjon) var dosering ikke oppgitt.

Tabellen under presenterer samtlige rapporterte bivirkninger både fra undersøkelsen og fra NTF’s forum. NB! Antall rotter med bivirkninger av totale antall rotter refererer bare til undersøkelsen.

Tabell 5: Bivirkninger av veterinærmidlene
Vet. middelBivirkninger rapportert i spørreundersøkelse Rotter m. bivirk.(undersøk.)Bivirkninger rapportert på forum
Advantage
(imidacloprid)
Rødme, nekrose, neselyder, tretthet>2 av 47-
Advocate
(imidacloprid, moksidektin)
-0/12-
Frontline
(fipronil)
Rødme, misfarging, byll, nelesyder, kramper, ubalanse, forvirring, uro, tretthet, nedsatt apetitt? av 180Kramper, død
Ivomec
(ivermectin)
Rødme, hårtap, uro, tretthet, nedsatt apetitt2 av 27 nekrose, porfyrin, ubalanse, slapphet, pusteproblemer, død (akuttavlivet)
Stronghold
(selamectin)
Neselyder, misfarging2 av 130Seborréisk eksem
Exspot
(permethrin)
--Kramper, psykotisk oppførsel, død

Bivirkninger fra hud og hår ble rapportert for Advantage (rødme og nekrose ett tilfelle), Frontline påflekkingsvæske (rødme, misfarging og byll ett tilfelle), Ivomec pasta (rødme og hårtap ett tilfelle, overdosering) og Stronghold (misfarging ett tilfelle). På NTF’s forum kom det i tillegg ett innlegg om hudreaksjon, seborréisk eksem, som reaksjon på Stronghold, og nekrose etter Ivomec injeksjon.

Kramper, dårlig balanse, forvirring og uro ble rapportert for Frontline påflekkingsvæske (kramper, ubalanse, forvirring ett tilfelle, overdosering), Frontline spray (forvirring, uro ett tilfelle) og for Ivomec pasta (uro to tilfeller, overdosering minst ett tilfelle). I tillegg ble det rapportert kramper, psykotisk oppførsel og død etter dosering av Exspot på NTF’s forum (overdosering). Det er også rapportert kramper etter Frontline spray, dosering ukjent. Mer generelle bivirkninger som tretthet og nedsatt apetitt ble rapportert for Advantage (tretthet ett tilfelle), Frontline påflekkingsvæske (tretthet og nedsatt apetitt ett tilfelle, overdosering) og Ivomec pasta (tretthet og nedsatt apetitt ett tilfelle, overedosering, slapphet ett tilfelle).

Neselyder ble rapportert som bivirkning i 4 av 25 bidrag, og gjaldt Advantage (to tilfeller), Frontline spray (ett tilfelle) og Stronghold (ett tilfelle).

Behandling av rotteunger
Undersøkelsen spurte ikke om behandling av drektige rotter eller diegivende rottemødre. De aller fleste behandlede rottene i spørreundersøkelsen var over 5 uker gamle. Det ble bare registrert 26 rottekurer i kategorien, men ungene utgjorde likevel ca. 7% av materialet. Fordelingen var 14 kurer med Frontline spray og 12 med Stronghold påflekkingsvæske. Det ble ikke rapportert bivirkninger for noen av de behandlede rotteungene i spørreundersøkelsen. Derimot var det altså rapportert dødelige bivirkninger av Exspot (”rotteunger”) og Frontline (en ”nyinnkjøpt” rotte) på NTF’s forum, alder ikke oppgitt. Ut fra anbefalninger i Veterinærkatalogen til andre dyr er ingen av midlene kontraindisert til diende unger. Rottebabyer er imidlertid trolig enda mer utsatt for bivirkninger av behandling på hud enn hund, katt, sau og hest siden opptaket fra rottehud generellt er høyere enn for de større pattedyrene. Til gjengjeld er reproduksjonsskadelighet ofte bedre undresøkt hos rotte enn andre dyr.

Del 1 og 2 (foregående nummer av Gnag) handlet om rapporterte doseringer og bivirkninger, samt behandling av rotteunger. Del 3 handler om tolkning og oppsummering.

Generelle betraktninger
Selv om de fleste virkestoffer utprøves på rotter for giftighet er det umulig å overføre opplysningene direkte til ferdige lus- og midd-midler. Giftigheten er avhengig av sammensetningen av legemiddelet, fordi både konsentrasjon av virkestoff og forskjeller i hjelpestoffer inkludert oppløsningsmiddel påvirker opptaket. De fleste luse- og midd-midler gis eller kan gis på huden, og doseringen skjer én gang eller flere ganger med mange dagers intervall. Der det i det heletatt finnes studier på giftighet av virkestoffet på rottehud, er opplysninger om konsentrasjon, oppløsningsmiddel samt eventuelle hjelpestoffer vanskelig tilgjengelige. Dessuten er det vanligvis daglig bruk over en lengre periode som er studert, ikke engangspåføring.

Studiene av giftighet på rotter er ikke laget for å finne ut hvilke doser av lus- og midd-midlene som er effektive. Lus- og midd-midlene virker ved kontakt med utøyet. Da er det konsentrasjon av virkestoff pr. kvadratmeter hud som er viktig. Rotter har mer hudoverflate pr. vekt enn hunder og katter har. Hvis rotter får samme dose i mg/vekt som katter og hunder, blir konsetrasjonen som skal påvirke midden lavere. Det kan ha betydning for behandlingseffekt, for resistensutvikling hos lus og midd, og det medfører antageligvis at rotter ikke er like godt beskyttet mot ny smitte som hund og katt. I mange tilfeller setter imidlertid giftigheten av midlene begrensning for å øke dosen.

Doseringsintervall
Doseringsintervallet er ikke bare avhengig av livssyklus hos lus og midd, men også av hvor raskt virkestoffet forsvinner fra huden. Det må være nok legemiddelrester igjen i hudfettet til å oppnå dødelig dose for utøyet. Rottehud er vesentlig annerledes enn hunde- og kattehud. Stort sett er opptaksandelen og hastigheten høyere. Det betyr at dosen som blir igjen til å bekjempe lus og midd reduseres i forhold til ved behandling av hund og katt.

Antall behandlinger
Anbefalingene for Ivomec og Stronghold er at hver kur består av 3 og 2-3 behandlinger. De dreper ikke eggene og blir ikke i huden lenge nok til å være virksomme når eggene klekkes. Én behandling ble angitt å ha hatt effekt for begge midlene (ett bidrag for hver av midlene), men ufullstendig behandling øker risikoen for ikke å bli kvitt utøyet og for resistensutvikling.

Administrasjon
Påflekkingsvæskene doseres som oftest i dråper. Det er de undertegnedes erfaring at dråpestørrelsen fra pakningene kan variere sterkt selv for samme middel – i alle fall fra 0,05 ml til 0,1 ml. Brukssikkerheten kan forbedres betydelig ved å trekke opp dosen i 1 ml sprøyte, fjerne kanylen, og dryppe oppmålt mengde på intakt nakkehud hus rotta. På den måten er det også mulig å gi ”halve dråper”. De fleste anbefalingene gjelder dose pr. 500 g rotte eller til én rotte. Ved å dosere pr. 250 eller 100 g rotte blir doseringen av små rotter tryggere.

Deltagelse
25 bidrag, som antagelig stammer fra enda færre bidragsytere er ikke særlig mange. I den tidligere helseundersøkelsen1 hadde bare ca. 1/3 av rottene fått midler mot lus eller midd. Rotteeiere som ikke har behandlet rottene mot utøy kunne ikke delta. Et annet poeng er at mange forumbrukere er barn/ungdom som ikke nødvendigvis selv tar med rottene til veterinær og behandler dem. Da er det liten sjanse for at de vet nok til å besvare en slik undersøkelse. Rotteeiere i alle aldre kan ha glemt både navn på middel eller dose, eller for den saks skyld mindre dramatiske bivirkninger, og derfor valgt ikke å delta.

Det er umulig å vite hvor mange av bidragsyterene som leste om undersøkelsen på de forskjellige fora, men ut fra språket å dømme stammet minst to av bidragene fra svenskspråklige. Med det begrensede ordforrådet som trengtes for å besvare skjemaet kan det godt ha vært flere svensk- og danskspråklige deltagere.

Selv om antallet bidrag var lite representerer bidragene mer enn 365 (trolig mer enn 395) behandlede rotter. Det er flere rotter enn en vanlig veterinær behandler mot lus og midd på svært lang tid. Derfor kan resultatene være interessante for veterinærer.

Alle rotteeiere som hadde brukt midler mot lus eller midd ble oppfordret til å besvare undersøkelsen. Likevel er det sannsynlig at det å ha opplevd bivirkninger øker sannsynligheten for å svare. Samtidig var det ingen besvarelser i spørreundersøkelsen som oppgav dødsfall som bivirkning. Det kan blant annet skyldes at de som har opplevd dødsfall blant rottene sine ikke lenger er aktive brukere av rotteforumene, eller at de føler anonymiteten er kompromittert hvis de har skrevet om dødelig bivirkning på et rotteforum før.

Kilder
Alle våre kilder er hentet fra internet. Det reflekterer sannsynligvis situasjonen for de fleste veterinærer. Informasjonen som er tilgjengelig for artikkelforfatterne, vil altså også være tilgjengelig for alle med internetforbindelse. Når det gjelder bøker med restriksjoner på oppslag er det ikke mulig å linke direkte til disse. Et alminnelig søk vil likevel få opp den aktuelle siden.

Oppsummering og konklusjon
Advantage påflekkingsvæske, Advocate påflekkingsvæske, Frontline påflekkingsvæske og spray, Ivomec injeksjon, pasta og oral mikstur, Stronghold påflekkingsvæske og Exspot påflekkingsvæske har vært brukt på rotte. Det finnes anbefalinger fra veterinærer/forskere for bruk av Advantage, Frontline påflekkingsvæske, Ivomec og Stronghold til rotte tilgjengelig på internet. Det tryggeste middelet med tanke på bivirkninger var Stronghold. Ivomec har meget høy sikkerhetsmargin til dødelig dose ved bruk i munnen. De fleste rapporterte sentralnervøse bivirkningene som kramper, uro, balanseproblemer m.m. skyldtes overdosering i forhold til tilgjengelige anbefalninger. For å bedre sikkerket mot overdosering bør påflekkingsvæskene doseres pr. opptrekk i sprøyte og ikke i dråper. Det er viktig å behandle nok ganger. 2 av 25 bidrag til undersøkelsen rapporterer manglende effekt. Sammen med innlegg fra NTF’s forum er det sett manglende effekt ved behandling med Frontline, Ivomec og Stronghold. Manglende effekt av Frontline spray kan skyldes for lav dose og ikke resistens. Siden det er rapportert resistens må man regne med å variere bruken av lus-og midd-midler. Ved resistens mot Stronghold eller Ivomec kan Advantage, Frontline eller Exspot være virksomme, men Advantage ser ut til å være tryggest i bruk. Det siste kan imidlertid skyldes få innrapporteringer om Advantage.

Kilder

(hele serien på 3 artikler):
1.http://matmor.info/R8helse.htm
2.Florida RMCA (Rat and Mouse Club of America) http://ratguide.com/meds/
3.Handbook of rodent and rabbit medicine (Pergamon Veterinary handbook series) , ISBN: 9780080425047
4.Efficacy and Safety of Selamectin (Stronghold®/Revolution™) Used Off-Label in Exotic Pets, Fischer et al. Intern J Appl Res Vet Med • Vol. 5, No. 3, 2007 pp. 87-96
5.Efficacy of fipronil in the treatment of pediculosis in laboratory rats, S. L. Diaz, Laboratory Animals (2005) 39, 331–335
6.Torunn Sørbye (personlig meddelelse)
7.Nettutgaven av Felleskatalogen over preparater i veterinærmedisinen 2008-09 1. okt. 2009
8.Elimination of an Infestation of Rat Fur Mites (Radfordia ensifera) from a Colony of Long Evans Rats, Using the Micro-dot Technique for Topical Administration of 1% Ivermectin, Condo et al. Contemp Top Lab Anim Sci. 1998 Jan;37(1):58-61.
9.Advances in Veterinary Dermatology, vol. 5
selected papers from the Fifth World Congress of Veterinary Dermatology, Vienna, Austria, 25 -28 August 2004.
10.http://matmor.info/usoek2.htm


Matmor original 2010.04.18.
sist endret 2010.06.19
hjemmeside: matmor.info